پایگاه شهید موسوی گناوه
بازدید:
تاريخ : 1395/06/11


البته جذابیت از راه اردوی مختلط، صد درصد غلط و خطا است. بعضی ها این جوری جذابیت میخواهند ایجاد کنند. همچنان که گفتند، بنده هم تأکید کردم، راه جذب کردن مجموعه های شما این نیست که کنسرت موسیقی راه بیندازید. گفتم که یک روزی  - سالها پیش البته - تشکلهای های دانشجویی یک چنین کاری را کردند. برای ما سؤال ایجاد شد که این مجموعه ی دانشجویی چرا عکس این کار را میکند؟ خیلی برای من تعجب آور بود. { وقتی که } پرسیدیم، گفتند میخواهیم دانشجو ها را جذب کنیم. خب چوبش را بعدا خوردیم.
                                                 امام خامنه ای ( 20/4/94)